TERMS & CONDITIONS

 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA & VYMEDZENIE POJMOV
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mordhaus.sk:
MORDHAUS s.r.o.
Matejkova 3026/4
84105 BRATISLAVA 4
SLOVENSKO
IČO: 47486473
IČ pre DPH: SK2023912099
Spis: OS BA 1
Oddiel: SRO, Vložka č.: 93479/B (ďalej len prevádzkovateľ),
uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.mordhaus.sk (ďalej len obchod). Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku, t.j. elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovanú systémom obchodu v minimálnej výške 6,66€ + poštovné. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky, tovar vyhovujúci normám predpisom a nariadeniam platným na území SR
2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená:
Faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži aj ako Dodací (záručný) list prevádzkovateľa
Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.
4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
Väčšina tovaru v obchode je len na objednávku, tento tovar sa dodáva medzi 3 - 4 týždňom od prijatia objednávky. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie sme schopní dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet.
 • POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
1. Kupujúci sa zaväzuje:
objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
 • OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY & ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie údajov požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu zadanú zákazníkom pri registrácii.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 99,90 € (deväťdesiatdeväť eur a deväťdesiat centov) požadovať od kupujúceho platbu vopred v opačnom prípade prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
6. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať prostredníctvom stránky CONTACT US priamo na našom webe alebo e-mailom na adresu shop@mordhaus.sk.
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
8. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. písomným oznámením na e-mailovú adresu shop@mordhaus.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad do 14 dní.
10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu plus sumu za najlacnejší spôsob prepravy objednávky kupujúceho. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.
11. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.mordhaus.sk.
 • DODACIE PODMIENKY & TERMÍNY
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 • KÚPNA CENA & PLATBY
1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.mordhaus.sk sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
a.) Dobierka - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.
b.) Všetky kreditné a debetné karty VISA a MASTERCARD - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho objednávaní
c.) Paypal - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho objednávaní.
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 • ZÁRUKA, REKLAMÁCIE & DOKLADY
1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu Faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži aj ako Dodací (záručný) list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje), Reklamačný formulár a Obchodné podmienky.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.
 • ZĽAVY, POŠTOVNÉ, BALNÉ, MINIMÁLNA HODNOTA NÁKUPU A KONŠTANTY
1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránkach www.mordhaus.sk.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Detailné informácie a presné podmienky použitia, spracovania a ochrany osobných údajov sú uvedené v časti PRIVACY POLICY a COOKIE POLICY v spodnom menu na stránkach www.mordhaus.sk.
 • ZÁVEREČNÉ & PRECHODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.


TERMS & CONDITIONS

 • GENERAL PROVISIONS & DEFINITIONS
General terms and conditions (the Terms) apply to the business relationship between the buyer and store operator www.mordhaus.sk:
MORDHAUS s.r.o.
Matejkova 3026/4
84105 BRATISLAVA 4
SLOVAKIA
ID: 47486473
VAT number: SK2023912099
File: OS BA 1
Section Sro, File No .: 93479 / B (the operator)
concluded by means of an electronic store www.mordhaus.sk (store). Buyer shall mean the natural or legal person who by their own authorization sent an electronic order, i.e., electronic form containing information about the buyer, the list of ordered products from our store and the total price of the order processed by the store system in the minimum of € 6,66 + shipping. Terms and Conditions regulate and specify the rights and obligations of a buyer in its current version, and form an integral part of the sales contract.
 • OBLIGATIONS OF THE OPERATOR
1. The operator obligates to deliver to his customers:
correct type and quantity of goods in the purchase price and payment terms effective at the date of sending the electronic order, goods complying with rules and regulations effective in the territory of the Slovak Republic
2. The operator shall deliver to the buyer along with the goods all relevant documents referring to the goods, this means:
Invoice - tax document, that is also Delivery (Guarantee) note of the operator
Warranty of the manufacturer (if the manufacturer provides it).
3. The operator shall ensure that the transport of goods is protected against any damage; these measures include packaging and insurance of the goods.
4. The operator shall not be liable:
for late delivery of ordered goods caused by post or courier service,
for damage caused by post or courier service , for any non-delivery caused by the manufacturer (supplier) due to any limitation or revocation of distribution rights or other unforeseen obstacles.
All of the goods in the store is available only upon to the order; the goods are delivered on the 3rd-4th of week after receiving orders . We reserve the right to cancel the order due to a sellout or unavailability of goods if after all our efforts we are unable to deliver the goods to the buyer within the period prescribed by these terms and conditions or in the price stated in the online store. The customer will be informed by e-mail about order cancellation and in case of payment of the purchase price or part of it, the funds will be returned to the account designated by the buyer.
 • OBLIGATIONS OF THE BUYER
1. The buyer obligates to:
properly take over the order goods, check if the package is undamaged, in case of any defects immediately notify the carrier;
pay for goods in full purchase price and in terms of payment conditions effective at the date of sending of the order
2. The buyer acquires ownership title of the goods after full payment of its purchase price.
3. Risk of damage of the goods passes to the buyer by taking over ordered goods.
 • ORDER, CONTRACT EXECUTION AND WITHDRAWAL FROM & CONTRACT
1. The condition for effectiveness of the electronic order form is true and complete filling out of all data and formalities required by the electronic system when registering the buyer. The buyer agrees to these Terms and Conditions effective at the date of sending of the order by sending the order.
2. All received electronic orders are considered as a proposal of a purchase and sales contract and are considered binding for both parties.
3. Receiving of the order is confirmed by the operator by an e-mail to the address specified during customer registration.
4. The operator accepts a proposal of a contract from the buyer by delivering the goods to the buyer.
5. The operator is authorized to demand the payment in advance for the order of a price higher than 99,90 € ( ninetynine Euros and ninety eurocents) otherwise the operator considers the order invalid.
6. The buyer is entitled to cancel the electronic order without giving any reason within 24 hours of its sending. The buyer may cancel the order via the CONTACT US page or by e-mail to shop@mordhaus.sk.
7. The actual execution of purchase and sales contract occurs by taking over the goods by the buyer.
8. The buyer is entitled, without giving any reason to cancel the contract within 14 working days of the conclusion of the contract within the meaning of Section 12 of Act no. 108/2000 Coll. and Act no. 102/2014 Coll. of Consumer Protection in the sale of goods or provision of services on the basis of the distance contract or contract outside the seller’s premises and amending of certain acts by written notice to the e-mail address shop@mordhaus.sk. The buyer will be notified by e-mail about withdrawal acceptance.
9. The buyer is obliged to return the goods to the operator without any defects within 14 days in the event of withdrawal.
10. The operator is obliged to take over the goods and the return the buyer the amount paid plus an amount for the cheapest shipping method of buyer's order. The operator returns the money to the buyer by mutual agreement to the buyer's bank account given in writing.
11. The operator is authorized to withdraw from the contract:
if the execution of delivery or start or continuation of the execution for caused by the buyer’s side becomes impossible or repeatedly delayed despite the determination of additional time
if there is a reasonable suspicion that the aim is to mislead the seller by stating false, misleading or inaccurate data
if there are reasonable suspicion about "hacker" attack or similar demonstration of destructive activity or attack on electronic commerce www.mordhaus.sk.
 • DELIVERY TERMS & CONDITIONS
1. The place of performance of the contract means the mailing address of the recipient specified in the electronic order by the buyer. The goods will be supplied by the operator using the services of third parties, or the operator delivers the goods by their own means or upon agreement with the buyer (option when placing an order).
2. Delivery of goods is done by handing it over to the buyer, or the post, or first carrier of the transport to the buyer.
3. Ownership title of the goods passes to the buyer on the condition of the full payment of the purchase amount.
4. The operator shall deliver the goods to the buyer in the shortest possible time after receiving an electronic order. The time for the delivery of goods can be longer in exceptional cases, and the buyer will be informed in a timely manner. Non-delivery of goods or buyer’s disapproval with an extended period for the supply of goods entitles the buyer to cancel the contract.
5. The granted delivery period shall apply unless there are unforeseen or independent circumstances from the will of the parties, i.e. circumstances excluding liability such as all cases of force majeure which preclude its completion. These circumstances are also official interventions and prohibitions, delays caused by transportation or customs clearance; damages caused during transport only in exceptional circumstances and armed conflicts. Enumerated circumstances entitle the seller to extend the delivery period. In such circumstances, the operator shall immediately inform the buyer.
6. Goods will be delivered to the buyer in common packaging, except in cases where the nature of the goods or by an agreement results in special requirements.
 • PURCHASE PRICE & PAYMENT
1. Prices of products presented in electronic commerce www.mordhaus.sk are in Euros including value added tax.
2. The operator reserves the right to change prices, in the case of typographical errors, changes in the currency rate, in case of a significant rise of inflation or when significant changes in supply conditions from manufacturers and other suppliers of goods occur. In such circumstances, the operator shall immediately inform the buyer. In such cases the buyer is entitled to withdraw from the contract.
3. The purchase price is payable at the latest on taking over of the goods in the case of cash on delivery or personal receiving.
4. Buyer can pay for the goods by the following ways:
a.) Cash on delivery - the buyer pays price for the ordered goods along with taking over goods at the post office or from a courier.
b.) All mjor credit and debit cards VISA & MASTERCARD - the buyer pays the price of the ordered goods with the ordering
c.) Paypal - the buyer pays the price of the ordered goods with the ordering
5. We reserve the right to require the payment in advance, especially in such orders as referred to in Article: ORDER, CONTRACT EXECUTION AND WITHDRAWAL FROM & CONTRACT paragraph 5 of these terms. In case of refusal to pay the order in advance, the operator considers order invalid.
 • WARRANTY, COMPLAINTS & DOCUMENTS
1. The operator provides the buyer the goods with an Invoice - tax document, that is also Delivery (Guarantee) note of operator, Warranty from manufacturer (if the manufacturer of the goods provides it), Complaints Form and Terms and Conditions.
2. The operator provides warranty on the delivered goods indicated on the Delivery note (Delivery note serves as the warranty). If not stated otherwise in the Delivery note, warranty applies for 24 months from the date of a sale.
3. The operator is responsible for defects that occur on the sold goods during the warranty period due to defects in material, functional error or defects caused by the production.
4. The warranty does not cover defects caused by improper operation, incorrect handling, use or installation which is on the contrary to operating instructions, electrostatic discharge, or defects caused by excessive mechanical wear. The warranty does not apply to damage caused by natural disaster, violent damage, weather conditions, or operation under extreme and unusual conditions.
5. The warranty is void in case of unauthorized infringement on goods by a person who was not explicitly authorized for execution of the intervention by the operator or by the manufacturer of the goods.
 • DISCOUNTS, SHIPPING, HANDLING, MINIMUM PURCHASE & CONSTANTS
1. The operator on the basis of its business strategy assigns discounts that are not vested by the buyer, unless they are listed on the website of the operator on the day of the order.
2. The operator set forth shipping and handling which is added to the value of the goods in the order and which the buyer is obliged to pay together with the price of the goods as specified in the order. The operator informs about price of shipping and handling on the website www.mordhaus.sk.
3. We reserve the right for system changes.
 • PRIVACY POLICY

Detailed information and the exact conditions of a use, processing and protection of personal data are listed in the PRIVACY POLICY and COOKIE POLICY at the bottom menu of www.mordhaus.sk.

 • FINAL & TEMPORARY PROVISIONS
1. These Terms and Conditions apply as stated on the website of the operator on the day of sending electronic order.
2. by sending the electronic order the buyer unreservedly accepts all of the provisions of the General Terms and Conditions and Complaints Procedure effective at the date of sending of the order.
3. Relations between the two parties which are not governed by these Terms and Conditions shall be governed by the relevant provisions of the Commercial Code and other related legislation.
4. Any disputes between the parties which are not solved by mutual agreement of both parties shall be arbitrate by the competent court of the Slovak Republic. The Sales Contract is a subject to Slovak law.